1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Moottoriveneseura ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja tukea veneilyharrastusta, lisätä jäsentensä tietoa ja taitoa vesillä liikkumisesta, herättää ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä vesilläliikkujien kesken sekä edistää veneilyolosuhteiden kehittämistä Saimaan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää suunnistus- ja navigaatiokilpailuja, matka-, harjoitus- ja yhteispurjehduksia sekä tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 Seuran tunnus

Yhdistyksen tunnuksena on vahvistettu seuramerkki.

4 Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla

1. varsinaiset jäsenet, jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämät liittymis ja vuosimaksun.
2. varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat yli 15-vuotiaat lapset, jotka ovat perhejäseniä ja suorittavat yhdistyksen kokouksen määräämän vuosimaksun sekä
3. varsinaisen jäsenen tai hänen puolisonsa ennen toimintakauden alkua alle 15 vuotta täyttäneet juniorijäsenet, jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän vuosimaksun.
4. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.Yhdistykseen jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai toimimalla muutoin yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänien 3/4 enemmistöä. Kunniajäseneltä ei kanneta liittymismaksua eikä jäsenmaksua.

5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja juniorijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäseniltä, joiden kotipaikka on Lappeenrannan kaupungin ulkopuolella, peritään korkeampi liittymismaksu.

7 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varakommodoriksi, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus
2.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7.valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, yhdistyslain 24§ huomioon ottaen.

13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.