Hallitus ehdottaa seuraavia sääntömuutoksia käsiteltäviksi kevätkokouksessa 6.3. sekä syyskokouksessa 2019 (suluissa nykyisten sääntöjen määräykset):

 • pidetään vuosittain yksi yhdistyskokous, ajankohta syksyllä (syys- ja kevätkokous)
 • hallituksen kokoonpano on puheenjohtaja ja 3-7 jäsentä (pj, 3-6 muuta jäsentä ja 3 varajäsentä)
 • valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja (molempia 1-2)
 • tilinpäätös laaditaan maaliskuun loppuun mennessä ja toiminnantarkastajat antavat lausuntonsa huhtikuun loppuun mennessä (tilinpäätös on annettava tilintarkastajille 3 vko ennen kevätkokousta ja tilintarkastajat antavat lausuntonsa 2 vko ennen kevätkokousta)

Muutoksista kolme viimeistä vahvistavat nykyisen käytännön tai täsmentävät sitä. Ainut toiminnan muutos on jäsenkokousten määrän väheneminen kahdesta yhteen. Vastaava menettely on yleistynyt yhdistysten toiminnassa. Uusiin sääntöihin on lisäksi tehty sanamuotojen tarkistuksia. Alla on ehdotus uusiksi säännöksi.

Lappeenrannan Moottoriveneseura ry

Yhdistyksen säännöt

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Moottoriveneseura ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää, edistää ja tukea veneilyharrastusta, lisätä jäsentensä tietoa ja taitoa vesillä liikkumisesta, herättää ja ylläpitää hyvää yhteishenkeä vesilläliikkujien kesken sekä edistää veneilyolosuhteiden kehittämistä Saimaan alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenistölle veneilyyn liittyvää toimintaa ja tilaisuuksia miellyttävään ja hyödylliseen ajanviettoon.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, järjestää arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan ja ottaa vastaan lahjoituksia.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 Seuran tunnus

Yhdistyksen tunnuksena on vahvistettu seuramerkki.

4 Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä voivat olla

 1. varsinaiset jäsenet, jotka ovat Suomen kansalaisia tai ulkomaalaisia, joilla on vakituinen kotipaikka Suomessa, ja jotka suorittavat yhdistyksen vuosikokouksen määräämän liittymismaksun ja varsinaisen jäsenen vuosimaksun
 2. varsinaisen jäsenen avio- tai avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat, toimintavuoden aikana 15 vuotta täyttävät lapset, jotka ovat perhejäseniä ja suorittavat yhdistyksen kokouksen määräämän perhejäsenen vuosimaksun
 3. varsinaisen jäsenen tai hänen puolisonsa samassa taloudessa asuvat alle 15-vuotiaat lapset, jotka maksavat yhdistyksen kokouksen määräämän juniorijäsenen vuosimaksun
 4. kunnia- ja ainaisjäsenet.

Jäsenyyden edellytyksenä on aina yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen hyväksyminen. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperiä edistämällä tai toimimalla muutoin yhdistyksen hyväksi. Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää yhdistyksen kokouksessa annettujen äänien 3/4 enemmistöä. Kunniajäseneltä ei kanneta liittymismaksua eikä jäsenmaksua.

5 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyslain 14 §:n mukaisesti hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja juniorijäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyskokous. Jäseniltä, joiden kotipaikka on Lappeenrannan kaupungin ulkopuolella, peritään korkeampi liittymismaksu.

7 Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyskokouksessa valitut puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, ja 3-7 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan varakommodoriksi, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

9 Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava päättynyttä tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastus on suoritettava ja lausunto annettava huhtikuun loppuun mennessä.

10 Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen vuosikokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

12 Yhdistyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet seuraavalle kalenterivuodelle
 9. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, yhdistyslain 24 § huomioon ottaen.

13 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.