Alla on kopio valtuustoaloitteen sisällöstä ja annetuista lausunnoista tutustuttavaksi:

Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksestä

Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/581/00.02.10/2022

Käsittelyhistoria: Kaupunkikehityslautakunta §235 5.10.2022

Aiempi käsittely: Kaupunkikehityslautakunta §235

Esittelijä: Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi, 040 740 1643

Valmistelija/lisätiedot:

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä 040 653 0745

Ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen 040 081 7636

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori 040 660 5662

Ympäristötarkastaja Minna Korttinen 040 080 4983

Toimitusjohtaja Mikko Hietamies 040 050 9611

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Oheismateriaali

Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksestä: Riitta Munnukka ja Petri Hovi ovat tehneet valtuustoaloitteen veneiden talvisäilytyksestä. Aloitteessa todetaan, että Linnoituksen kärkeen suunnitellaan ympäri vuoden käytössä olevaan saunamaailmaa. Saunamaailmalle suunniteltu paikka on veneilykauden loputtua nykyisin huviveneiden säilytyspaikka. Korona-ajan myötä satamaan on tullut lisää veneitä talvisäilytykseen. Kaupunginlahti on ennemmin veneiden varastointipaikka. Kaupunkien keskustoissa ei juurikaan näe talvella veneitä suojien alla, vaan ne on siirretty muualle. Keväällä veneiden käyttöönotossa on olemassa ympäristöriski ja vesi likaantuu käytettäessä erilaisia kemikaaleja veneiden pesuun, kunnostukseen ja puhdistukseen. Valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupungin tulee kartoittaa uusia katettuja, ilkivaltavapaita ja turvallisia veneidentalvisäilytyspaikkoja. Tällöin tuleva Saunamaailma saa arvoisensa paikan käyttöönsä ja maisema Saimaalle avautuu entistä paremmin kaupungin asukkaille, myös turisteille.

Elinvoima- ja kaupunkikehitystoimialan lausunto

Lappeenrannan kaupunki on vuokrannut matkustajasatamasta ja Linnoitusniemestä Lappeenrannan Free Zone Oy:lle maata satamatoimintaan. Lappeenrannan kaupunki on tiedottanut 27.5.2022, että Linnoitusniemeen suunnitteilla ollut saunamaailma-konsepti ei etene toteutukseen. Kaupunki järjesti aiheeseen liittyen markkinavuoropuhelun, jonka perusteella todettiin, ettei saunamaailmaa tulla toteuttamaan, ja että konseptia koskeva hankesuunnittelu on päättynyt. Näin ollen Linnoitusniemen pohjoiskärki ei ole enää asemakaavamuutoksen kohteena eikä siihen kohdistu välittömiä maankäytöllisiä muutostarpeita. Linnoituksen pohjoisrantaa kehitetään jatkossa satama-alueena matkailun, viihtymisen ja kevyen liikenteen tarpeet huomioiden. Kesäkaudella alueelle sijoittuu hiekkalinna oheispalveluineen. Kaupungin alueelta ei ole osoitettavissa Linnoituksen pohjoispäätä korvaavia talvisäilytyspaikkoja koko venemäärälle kaupungin omistamille alueille. Uusien alueiden toteuttaminen vaatisi investointeja laiturirakenteisiin ja maaperän vahvistamiseen, jotta veneiden kuljettaminen niille olisi mahdollista. Mahdolliset korvaavat paikat eivät kuitenkaan sijoitu kaupunkirakenteessa yhtä edullisesti kuin Linnoitusniemi eivätkä ne täytä kaikkia vaatimuksia mm. alueen tasaisuuden osalta. Linnoitusniemen rantavyöhykkeen käyttö talvisäilytysalueena on siten perusteltua erityisesti pohjoisimmilta osiltaan. Linnoitusniemen alue sopii säilytyspaikaksi etenkin purjeveneille ja raskaille moottorialuksille, jotka lasketaan talvisäilytyspaikalle ns. suoranostona ilman eteenpäin kuljettamista. Mikäli näitä jouduttaisiin kuljettamaan muualle kaupungin alueelle, vaatisi tämä kustannuksia nostavaa kuljetuskalustoa joka syksy ja kevät. Linnoitusniemen alueella tulee kuitenkin kiinnittää jatkossa nykyistä enemmän huomiota veneiden talvisäilytyksen kaupunkikuvallisiin vaikutuksiin ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka sopeuttavat veneitä paremmin ympäristöönsä. Esimerkiksi purjeveneiden mastojen kaataminen syksyllä mahdollistaa paremman näkymien avautumisen ranta-alueella.

Lappeenrannan Toimitilat Oy:n lausunto

Lappeenrannan toimitilat-konserniin kuuluva Lappeenranta Free Zone Oy Ltd on edellä todetun mukaisesti vuokrannut Lappeenrannan kaupungilta maata eri puolilta kaupunkia satamatoimintojen harjoittamista varten. Yksi keskeisin alue on matkustajasatama ja Linnoitusniemi, johon nykyiset keskusta-alueella olevat veneiden talvisäilytyspaikat sijoittuvat. Yhtiöllä on kaupungin eri alueilla myös muita kohteita, joissa veneiden talvisäilytys on vähäisessä määrin mahdollista. Ne eivät kuitenkaan mahdollista suurien veneiden talvisäilytystä. Nykyiselle linnoitusniemen talvisäilytysalueelle on kartoitettu korvaavaa aluetta, mutta sellaista ei ole löytynyt. Yksi mahdollinen alue on Mustolan rahtisatama, mutta sekään ei ole sijainniltaan ja muilta ominaisuuksiltaan nykyisellään tarkoituksenmukainen veneisen talvisäilytykseen. Mustolan sataman kehittämissuunnitelmassa pyritään kuitenkin huomioimaan myös veneiden talvisäilytys ja telakointipalveluiden tarve tulevaisuudessa. Nykyisellään Mustolan satama-alue on alueeltaan rajattu, aidattu ja alueella on voimassa liikkumis- ja oleskelurajoituksia. Alueella on järjestetty kulunvalvonta ja vartiointi ja satamassa toimii useita yrityksiä, joilla on alueella tuotanto- ja/tai varastointitiloja. Varastohallien käyttöaste lähentelee tällä hetkellä 100 % ja myös kenttäalueet ovat lähes kokonaan käytössä.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ympäristönsuojelun lausunto

Vaikka sisävesillä ns. myrkkymaalien eli antifouling- kemikaalien käyttäminen veneiden pohjissa on ollut vähäisempää kuin merialueella, myös sisävesillä veneiden pohjissa on lainsäädännön asettamasta kiellosta huolimatta voitu näitä tuotteita käyttää. Veneitä pestessä ja kunnostettaessa maalit tai pesukemikaalit voivat joutua veneiden säilytysalueella maaperään ja edelleen pinta- ja pohjavesiin, mikäli huoltotoimenpiteitä ei suoriteta hallitusti. Ranta- ja pohjavesialueilla, joille Linnoitusniemen veneiden talvisäilytysaluekin sijoittuu, voidaan veneiden laajamittainen pesu ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti sallia ainoastaan tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, josta pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta yleiseen jätevesiviemäriin. Veneiden säilytyksessä on aina ja paikasta riippumatta syytä ottaa käyttöön toimintatavat, joilla jokainen veneen omistaja voi vähentää ympäristökuormitusta.

Esittelijän ehdotus: Kaupunkikehityslautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.

Tämän kokouksen käsittely:

Esittelijä: puh.

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva 05 616 2001

Valmistelija/lisätiedot: puh.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuomo Sallinen 040 624 1422

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteet

1. Valtuustoaloite veneiden talvisäilytyksestä

Esittelijän ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee valtuustoaloitteen ja siihen annetut lausunnot tiedoksi. Asia saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Täytäntöönpano

kaupunginvaltuusto